Որտեղից առաջացավ $ նշանը - ՃԱՆԱՉԵՆՔ ԱՇԽԱՐՀԸ

Go to content

Main menu:

Հոդվածներ
Որտեղից առաջացավ $ նշանը1778 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ å»ïáõÃÛáõÝÁ å³Ûù³ñáõÙ ¿ñ Ù»ïñáåáÉdzÛÇó ³Ýϳ˳óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Üáñ úéÉ»³ÝóÇ գáñͳñ³ñ úÉÇí»ñ äáÉÉáÏÁ ³Û¹ å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ñ µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ÏïÇí, Çëå³Ý³óÇÝ»ñÇó ½»Ýù և ½ÇݳÙûñù գÝ»Éáí և ³ÛÝ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ³åëï³ÙµÝ»ñÇÝ í»ñ³í³×³é»Éáí: Æñ µáÉáñ գáñͳñùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, û áõÙÇó ÇÝã ¿ գÝ»É և áõÙ ÇÝã í³×³é»É, գñ³éáõÙÝ»ñÁ ݳ ÙïóÝáõÙ ¿ñ Çñ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý գñùÇ Ù»ç:


ÐÛáõëÇë-³Ù»ñÇÏÛ³Ý ³ß˳ñѳٳëáõÙ ÙÇÝãև ¹áÉɳñÇ Ñ³ÛïÝí»ÉÁ ßñç³Ý³éíáõÙ ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ ÷áÕ»ñ` ýñ³ÝëdzϳÝ, ³ÝգÉdzϳÝ, ÑáÉɳݹ³Ï³Ý և ³ÛÉ: ´³í³Ï³ÝÇÝ ß³ï ßñç³Ý³éíáõÙ ¿ñ Çëå³Ý³Ï³Ý ådzëïñÝ»ñÁ, áñáÝù ³í³Ý¹³å»ë ÝßíáõÙ ¿ÇÝ P և S ï³é»ñáí: ijٳݳÏÇ ËݳÛáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ äáÉÉáÏÁ ëÏë»ó Ýß³Ý ¹Ý»É գáõÙ³ñÇó Ñ»ïá, áñÁ ÝÙ³Ý ¿ñ ³Û¹ »ñÏáõ ï³é»ñÁ Çñ³ñ íñ³ գñí³Í ÉÇÝ»ÉáõÝ, ÇëÏ Ñ»ïá ³ÛÝ å³ñ½»óñ»ó ÙÇÝãև áõÕճѳ۳ó »ñÏáõ ÑáñǽáÝ³Ï³Ý գÍÇÏÝ»ñáí ÁݹգÍí³Í S ï³éÁ:


ä³ßïáݳå»ë ѳٳñíáõÙ ¿, áñ Ñ»Ýó 1778 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 1-ÇÝ, գáñͳñ³ñ úÉÇí»ñ äáÉÉáÏÁ ³é³çÇÝ ³Ýգ³Ù Çñ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý գñùáõÙ գñí³Í գáõÙ³ñÇ ¹ÇÙ³ó ¹ñ»ó ³Û¹ ³ÝѳÛï Ýß³ÝÁ: ²ØÜ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÁ, áõÙ Ñ»ï úÉÇí»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ñ ³éù áõ í³×³éùÇ գáñͳñùÝ»ñÁ ÏáÝգñ»ëÙ»Ý èáµ»ñï ØáññÇëÝ ¿ñ: سï³Ï³ñ³ñí³Í ½»ÝùÇ, í³éá¹Ç և ѳݹ»ñÓ³ÝùÇ Ñ³ßíÝ»ñÇ Ñ»ï Ýñ³ Ùáï ÷á˳Ýóí»ó և $ Ýß³ÝÁ, áñÁ և ØáññÇëÁ ëÏë»ó գáñÍ³Í»É µáÉáñ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ:

ÆѳñÏ» Ï³Ý Ýß³ÝÇ Í³գÙ³Ý Ý³և áõñÇß ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ ÇÝãå»ë և ÉÇÝáõÙ ¿, µ³½Ù³ÃÇí ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó ÙÇßï ¿É ÁÝïñíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ù»ÏÁ: 1785 Ãí³Ï³ÝÇÝ, »ñµ ÎáÝգñ»ëÁ ÁݹáõÝ»ó áñáßáõÙ ë»÷³Ï³Ý ³½գ³ÛÇÝ ¹ñ³ÙÇ` ¹áÉɳñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ, $ Ýß³ÝÁ ѳëï³ïí»ó, áñå»ë Ýáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß: ²ÛÝå»ë áñ $ Ýß³ÝÁ ³éÝí³½Ý Ûáà ï³ñáí ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ ù³Ý, ÇÝùÁ ¹áÉɳñÁ:

²Ûëûñ ¹áÉɳñ ³Ýí³ÝáõÙÁ և $ Ýß³ÝÁ ÏñáõÙ »Ý ³ß˳ñÑÇ µ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙdzíáñÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³é³çݳÛÇÝ ÝϳïÇ »Ýù áõÝ»ÝáõÙ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áÉɳñÁ: ÆëÏ Ùݳó³ÍÝ»ñÇÝ ³í»É³óÝáõÙ »Ý ϳݳ¹³Ï³Ý, ³íëïñ³ÉÇ³Ï³Ý և ³ÛÉÝ:

 
Back to content | Back to main menu