Անհայտ դոլլարը - ՃԱՆԱՉԵՆՔ ԱՇԽԱՐՀԸ

Go to content

Main menu:

Հոդվածներ
"Անհայտ դոլլարը"

                                     


1785 թվականին ԱՄՆ Կոնգրեսը ընդունեց որոշում սեփական ազգային դրամի` դոլլարի ստեղծման մասին: Նրա հեղինակները ստեղծեցին այն, ինչպես հարիր է բոլոր անկախ պետություններին` ունենալ սեփական աղգային դրամական նիավորը: Սակայն դժվար նրանք պատկերացնեին թե ինչպիսի դեր է ունենալու դոլլարը համաշխարհային տնտեսության մեջ:Ոսկե և արծաթե դոլլարêϽµáõÙ ¹áÉɳñÁ, ÇÝãå»ë í³Û»É ¿ Éáõñç ï³ñ³¹ñ³ÙÇÝ ³ñͳÃÛ³ ¿ñ: ²Ù»Ý ݳѳÝգ ÃáÕ³ñÏáõÙ ¿ñ Çñ ¹ñ³ÙÁ, »ÉÝ»Éáí ³ñͳÃÇ Çñ ë»÷³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇó: ºñµ 1830 Ãí³Ï³ÝÇÝ Î³ÉÇýáñÝdzÛáõ٠ѳÛïݳµ»ñ»óÇÝ áëÏÇ, ¹áÉɳñÁ ¹³ñÓ³í áëÏÛ³: γÉÇýáñÝdzÛáõÙ և æáñçdzÛáõÙ ÃáÕ³ñÏíáõÙ ¿ÇÝ 50 ¹áÉɳñ ³ñÅáÕáõÃÛ³Ùµ áõóÝÏÛáõÝ ¹ñ³ÙÝ»ñ: ÂáÕ³ñÏíáõÙ ¿ÇÝ Ý³և åÕÝÓ» ¹ñ³ÙÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ »Ã» ѳÝϳñͳÏÇ Ó»ñ Ó»éùÇ ï³Ï ÁÝÏÝÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý åÕÝÓ» ¹ñ³ÙÁ, ÇÙ³ó»ù, áñ ³ÛÝ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ù áõÝÇ: 1793 Ãí³Ï³ÝÇ åÕÝÓ» 1 ó»Ýï³ÝáóÁ üÉáñǹ³ ݳѳÝգÇ úéɳݹá ù³Õ³ùáõÙ, ³×áõñ¹Ç Å³Ù³Ý³Ï í³×³éí»É ¿ Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ ¹áÉɳñáí, ÇëÏ 1804 Ãí³Ï³ÝÇÝÁ` 4 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉɳñáí:


Դոլլարը դառնում է թղթյա

1861-1865 ÃÃ. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ å³Ñ³Ýç»ó é³½Ù³Ï³Ý գáñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ»Éáõ ѳٳñ: ø³ÝÇ áñ, áëÏÇÝ և ³ñͳÃÁ ³ñ¹»Ý ã¿ñ µ³í³Ï³Ý³óÝáõÙ, ²ØÜ ÎáÝգñ»ëÁ áñáß»ó ϳï³ñ»É ÃÕÃÛ³ ÷áÕ»ñÇ ³ëëÇգݳódz: ºí ëÏë»ó!
ÆÝãå»ë ¹³ßïáõÙ ³Ù»Ý ËÉáõñ¹ Çñ»Ý ³գñáÝáÙ ÏѳٳñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ù»Ý ݳѳÝգáõÙ գïÝíáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ѳÙá½í³Í ¿ÇÝ, áñ ÙdzÛÝ Çñ»Ýù գÇï»Ý, û ÇÝãåÇëÇ ï»ëù å»ïù ¿ áõݻݳ ÇëÏ³Ï³Ý ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áÉɳñÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ݳѳÝգáõÙ Ù³ëݳíáñ µ³ÝÏ»ñÁ, Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ և ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ ïå³գñáõÙ ¿ÇÝ ¹áÉɳñÝ»ñ:

1869 Ãí³Ï³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, »ñÏñáõÙ ßñç³Ý³éíáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ ù³Ý 4000 ï»ë³ÏÇ ÃÕó¹ñ³Ù: üÇݳÝëÝ»ñÇ ¹»å³ñï³Ù»ÝïáõÙ 6 ÑáգÇ ³é³íáïó ÙÇÝãև áõß գÇß»ñ ½µ³Õí³Í ¿ÇÝ ï³ñ³ï»ë³Ï ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñÇ íñ³ ÏÝÇù ¹Ý»Éáí, áñáí ѳëï³ïáõÙ ¿ÇÝ, áñ ¹³ ÷áÕ ¿: ºí ÙdzÛÝ, 1877 Ãí³Ï³ÝÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÁ Çñ Ó»éùÁ í»ñóñ»ó ¹áÉɳñÇ ïå³գñáõÙÁ:


Դիզայնի հիմնախնդիրները

American Bank Note Company ïå³գñÇãÝ»ñÁ, áñáÝó Ùáï ѳÛïÝí»ó ¹áÉɳñÝ»ñÇ ïå³գñÙ³Ý å³ïí»ñÁ, ³Ù»ÝÇó ³é³ç ï»Õ»Ï³ó³Ý û áñ գáõÛÝÇ Ý»ñÏÇó ³í»ÉÇ ß³ï ϳ Çñ»Ýó å³Ñ»ëïáõÙ: ä³ñ½í»ó, áñ ϳݳã: ²Û¹åÇëáí ¹áÉɳñÁ ¹³ñÓ³í ϳݳã` §գñÇݦ (³ÝգÉ.§green¦-ϳݳã): ÆѳñÏ» ¹áÉɳñÁ ÙdzÝգ³ÙÇó ãëï³ó³í ݳ˳գ³ÑÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ÝϳñÝ»ñáí ï»ëù: ²é³çÇն ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñÇ íñ³ å³ïÏ»ñí³Í ¿ÇÝ µÇ½áÝÝ»ñ, ÑݹϳóÇÝ»ñ և ³ÛÉ ¿Ï½áïÇÏ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ: Ü»ñϳÛÇë ï»ëùÁ ¹áÉɳñÁ ëï³ó³í 1928 Ãí³Ï³ÝÇÝ և Ù»½ 1 ѳë»É գñ»Ã» ³Ý÷á÷áË:


ê³Ï³ÛÝ, µáÉáñ ¹áÉɳñÝ»ñÁ, áñáÝù ÃáÕ³ñÏí»É »Ý ëÏë³Í 1863 Ãí³Ï³ÝÇó, å³Ñå³ÝáõÙ »Ý í׳ñ³ÙÇçáó ÉÇÝ»Éáõ Çñ»Ýó ϳñգ³íÇ׳ÏÁ և å³ñï³¹Çñ »Ý ÁݹáõÝÙ³Ý µáÉáñ å»ï³Ï³Ý և Ù³ëݳíáñ ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²ÛÝå»ë áñ »Ã» µ³ÝÏáõÙ ÏÑñ³Å³ñí»Ý ÁݹáõÝ»É 19-ñ¹ ¹³ñ³í»ñçÇ ³Û¹åÇëÇ ÃÕó¹ñ³Ù, ϳñáÕ »ù íëï³Ñ íÇ×»É: ê³Ï³ÛÝ áã ÙÇ ÝáñÙ³É Ùï³Í»É³Ï»ñå áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹ ³Û¹å»ë ãÇ í³ñíÇ, ù³ÝÇ áñ ÏգÇï³ÏóÇ, áñ ³ÛÝ ³ñÅ» ³í»ÉÇÝ ù³Ý գñí³Í ¿ Ýñ³ íñ³:

Դոլլարի նոմինալի մասինÂáÕ³ñÏíած 100 000 ¹áÉɳñ³ÝáóÝ»ñը ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ã»Ý Ùï»É և ûգï³գáñÍíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ գ³ÝÓ³ñ³ÝÇ և ¸äÐ- Ç ÙÇçև í׳ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

²Ûëûñ ²ØÜ-áõÙ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý1, 2, 5, 10, 20, 50 և 100 ¹áÉɳñ³Ýáó ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñ: ØÇÝãև 1945 Ãí³Ï³ÝÁ ÃáÕ³ñÏíáõÙ ¿ÇÝ Ý³և 500, 1000, 5000 և 10 000 ¹áÉɳñ³Ýáó ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñ: 1969 Ãí³Ï³ÝÇó í»ñáÑÇßÛ³É ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñÁ ϳٳó ϳٳó ѳÝíáõÙ »Ý ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó և Ýñ³Ýó ϳñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É ³×áõñ¹Ý»ñáõÙ, áñï»Õ í³×³éíáõÙ »Ý, Çñ»Ýó ÝáÙÇݳÉÇó µ³½Ù³ÏÇ ³Ýգ³Ù ³í»É ³ñÅ»ùáí: Þñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹»éևë Ùݳó»É »Ý 130 ѳï 10 000 ¹áÉɳñ³Ýáó, áñáÝù Ñ»ïևíáõÙ »Ý ²ØÜ ¸³ßݳÛÇÝ å³Ñáõëï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñգÇ /¸äÐ/ ÏáÕÙÇó:ºí ÁݹѳÝñ³å»ë, ³ñգ»Éí³Í ¿ ²ØÜ-Çó ¹áõñë Ñ³Ý»É 100 ¹áÉɳñÇó µ³ñÓñ ÝáÙÇÝ³É áõÝ»óáÕ ÃÕó¹ñ³Ù: ²ÛÝå»ë áñ, 500 ¹áÉɳñ և µ³ñÓñ ÝáÙÇݳÉáí é³ñÇï»ï³ÛÇÝ ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñÁ ²ïɳÝïÇϳÛÇ ³Ûë ÏáÕÙáõÙ ï»ëÝ»ÉÁ գñ»Ã» µ³ó³éíáõÙ ¿: ²Û¹åÇëÇ ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñÁ ²ØÜ-Çó ¹áõñë ϳñáÕ »Ý ѳÛïÝí»É ÙdzÛÝ ³åûñÇÝÇ ×³Ý³å³ñÑáí:


1.000.000-անոց թղթադրամը1987 Ãí³Ï³ÝÇÝ, гí³Û³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñÇó, ¿ùëó»ÝïñÇÏ Ó»éݳñϳï»ñ »ñÇ êïÛáõ³ñ¹Á, áñÁ ÑÇÙÝ»É ¿ñ ØÇÉÇáݳï»ñ»ñÇ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ ³ëáódzódzÝ, ïáգáñíáõÙ ¿ñ ëï»ÕÍ»É 1 000 000 ¹áÉɳñ ÝáÙÇݳÉáí ÃÕó¹ñ³Ù: Úáõñ³Ñ³ïáõÏ å³ïí»ñÁ ϳï³ñ»ó American Bank Note Company-ÇÝ, áñÁ ÇëÏ³Ï³Ý ÃÕó¹ñ³ÙÝ»ñ ¿ ïå³գñáõÙ և ³Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí ÃÕó¹ñ³ÙÁ Çñ ¹Ç½³ÛÝáí, գáõݳÛÇÝ ÉáõÍٳٵ և ³Ýíï³ÝգáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáí áãÝãáí ãÇ ½ÇçáõÙ §ûñÇݳÍÇÝ Çñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇݦ: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýáí áãÇÝã գÝ»É Ñݳñ³íáñ ã¿ և աÛÝ å³ñ½³å»ë êïÛáõ³ñ¹Ç ÙÇÉÇáݳï»ñ»ñÇ ³ÏáõÙµÇ ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý íϳ۳ϳÝÝ ¿:

Դոլլարն այսօր

²Ûëûñ ²ØÜ ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë »Ý գïÝíáõÙ ïå³գñí³Í ³ÙµáÕç ¹áÉɳñÝ»ñÇ 2/3: ²í»ÉÇ ù³Ý 15 »ñÏñÝ»ñáõÙ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áÉɳñÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ³½գ³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃ: »Ïáõ½ և ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÁ (ê³µ³, ä³É³áõ, ´áÝ»Ûñ, ¼ÇÙµ³µí»), áñáÝù ϳñ»ÉÇ ¿ ù³ñï»½Ç íñ³ գïÝ»É Ëáßáñ³óáõÛóáí, áã ÙÇ ³ÛÉ ³ñÅáõÛà ÝÙ³Ý Ó»éùµ»ñáõÙ ãáõÝÇ: Þ³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ ¹áÉɳñÁ ³åûñÇÝÇ, µ³Ûó և ѳí³ë³ñ ßñç³Ý³éíáõÙ ¿ ³½գ³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ Ñ»ï: ¸áÉɳñÇ ³Ù»Ý³áË»ñÇ٠ѳϳé³Ïáñ¹Ý»ñÁ ³Ýգ³Ù ã»Ý Ñ»ñùáõÙ, ³ÛÝ áñ Ñݳñ³íáñ ã¿ í»ñóÝ»É áõ Ññ³Å³ñí»É ¹áÉɳñÇó: ¸áÉɳñÇ íñ³ ¿ ³Ûëûñ ÑÇÙÝí³Í ³ÙµáÕç ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ:

 
Back to content | Back to main menu